Liga Lords of Juggernaut


Die besten Spieler
1. Douglas Fairbanks Krieger(Offensive)
2. Maigret Hummel Krieger(Offensive)
3. Robert Nunney Krieger(Belagerung)